Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu internetowego footballcode.eu

 

Art. 1 Wstęp

 

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawna obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu internetowego footballcode.eu znajdującego się pod adresem internetowym footballcode.eu. Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis. Każdy Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.

 

Art. 2 Definicje

 

 1. Administrator – podmiot świadczący usługę udostępniania zasobów Serwisu, którym jest Grzegorz Górski Biz z siedzibą w Katowicach, ul. Kosmiczna 35/3, NIP: 954-248-46-48, REGON 240436444.
 2. Serwis – serwis internetowy www.footballcode.eu wraz z bazą danych, stronami WWW i innymi narzędziami dostępnymi za pośrednictwem sieci Internet, do których prawa przysługują Administratorowi.
 3. Internauta – osoba fizyczna lub osoba prawna, która korzysta z funkcjonalności Serwisu nie wymagających rejestracji.
 4. Użytkownik – osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która dokonała rejestracji i założyła indywidualne Konto w Serwisie. Zasadniczo docelowymi Użytkownikami Serwisu są kluby/drużyny piłkarskie.
 5. Konto – zbiór zasobów i uprawnień w ramach Serwisu przypisanych konkretnemu Użytkownikowi.
 6. Wizytówka – strona Użytkownika na której umieścił on swoje dane oraz informacje, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy, Internauci oraz Obiekty.
 7. Login – wybrana przez Użytkownika podczas rejestracji na stronie Serwisu nazwa Użytkownika.
 8. Hasło – wybrane przez Użytkownika hasło zabezpieczające dostęp do Konta.
 9. Logowanie - proces autoryzacji w Serwisie wymagający podania przez Użytkownika Loginu i Hasła.
 10. Obiekt – zarejestrowany w Serwisie obiekt noclegowy lub obiekt gastronomiczny lub obiekt treningowy lub centrum treningowe.
 11. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu.
 12. Opinia – ocena w skali od 1 do 5 gwiazdek lub pisemny komentarz wystawiony określonemu Obiektowi poprzez Użytkownika. Opinia powinna wyrażać osobiste odczucia Użytkownika, który skorzystał z usług Obiektu.
 13. Blokada – w zależności od oceny Administratora trwałe lub czasowe zablokowanie dostępu Użytkownika do Serwisu lub poszczególnych elementów Serwisu.

 

Art. 3 Ogólne zasady korzystania z Serwisu

 

 1. Serwis zapewnia platformę umożliwiającą nawiązanie kontaktu pomiędzy Użytkownikami i/lub Internautami a Obiektami.
 2. Użytkownik ma prawo:
  1. założyć, zmienić lub usunąć Konto,
  2. wyrażać Opinię.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do:
  1. korzystania z funkcjonalności oraz narzędzi Serwisu wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz zasadami Regulaminu,
  2. zachowania w tajemnicy informacji stanowiących o bezpiecznym korzystaniu z Konta, w tym:
   • nieujawniania osobom trzecim Loginu i Hasła dostępu,
   • ustanowienia Hasła gwarantującego brak dostępu osób trzecich do Konta,
  3. podania prawidłowych danych kontaktowych. Jeżeli w trakcie obowiązywania Umowy dane ulegną zmianie Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznej zmiany ich w Serwisie,
  4. umieszczania w Serwisie danych, w tym treści i materiałów zgodnych ze stanem faktycznym oraz aktualizacji ich w przypadku zmian,
  5. powstrzymania się od zamieszczania w Serwisie jakichkolwiek materiałów naruszających Regulamin, obowiązujące prawo lub dobre obyczaje,
  6. przestrzegania autorskich praw osobistych oraz majątkowych jak również praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób,
  7. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach lub Obiektach, chyba że jest to dozwolone przez przepisy prawa i postanowienia niniejszego Regulaminu,
  8. uzyskania odpowiednich praw i zgód osób trzecich na umieszczenie w Serwisie jakichkolwiek materiałów.. Umieszczenie jakichkolwiek materiałów w Serwisie przez Użytkownika jest równoznaczne z oświadczeniem, że Użytkownik posiada w tym zakresie niezbędne prawa i zgody.
 4. Użytkownikowi oraz Internautom zabrania się:
  1. odsprzedawania zawartości Serwisu, umieszczania na swoich stronach głębokich linków (deep-link), wykorzystywania, kopiowania, używania specjalnych programów do przeszukiwania zawartości stron, prezentowania, pobierania i rozpowszechniania jakichkolwiek treści lub informacji, oprogramowania, produktów lub usług dostępnych w Serwisie, w jakichkolwiek celach i działaniach konkurencyjnych,
  2. prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej innej niż wynika to z charakteru i przedmiotu Serwisu,
  3. prowadzenia wszelkiego rodzaju agitacji, w szczególności politycznej lub religijnej,
  4. rozsyłania za pomocą narzędzi Serwisu, w szczególności poprzez formularze kontaktowe spamu i nie zamówionej informacji handlowej,
  5. podejmowania jakichkolwiek działań mogących spowodować szkodę, w tym w szczególności szkodę innych Użytkowników, Obiektów, Administratora lub osób trzecich,
  6. korzystania z Serwisu i jego funkcjonalności w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników, Obiektów, Administratora lub osób trzecich,
  7. podejmowania jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu,
  8. umieszczania w Serwisie treści i materiałów naruszających obowiązujące prawo, Regulamin, dobre obyczaje, normy moralne lub zasady uczciwej konkurencji, wulgarnych, obrażających godność, szkalujących lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.), treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd,
  9. umieszczania w Serwisie treści i materiałów niezwiązanych z tematyką Serwisu,
  10. wielokrotnego umieszczania tych samych lub podobnych materiałów foto-video, treści lub innych elementów,
  11. umieszczania odnośników do stron WWW innych niż strona domowa Użytkownika, reklam,
  12. wystawiania niezgodnych z rzeczywistością Opinii na temat prezentowanych na stronach Serwisu Obiektów,
  13. sugerowania w jakikolwiek sposób tożsamości lub związków Użytkownika lub Obiektu z Administratorem lub jego działaniem,
  14. podszywania się pod innych Użytkowników, podawania lub sugerowania nieprawdziwej tożsamości Użytkownika,
  15. umieszczania w nazwie Loginu treści wulgarnych, obraźliwych, sprzecznych z obowiązującym prawem lub zasadami Regulaminu.
 5. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za:
  1. sposób korzystania z Serwisu i jego skutki,
  2. zgodność treści i materiałów zamieszczonych w Wizytówce ze stanem faktycznym,
  3. wszelkie treści i materiały umieszczone przez niego w Serwisie, a w szczególności za to, aby nie naruszały przepisów obowiązującego prawa, Regulaminu oraz praw osób trzecich.
 6. Internauta ma prawo do przeglądania Wizytówek Obiektów.
 7. Administrator ma prawo do:
  1. usunięcia Wizytówki umieszczonej przez Użytkownika w Serwisie lub określoną jej części, która w jakikolwiek sposób nie spełnia lub narusza postanowienia Regulaminu, przepisy prawa lub dobra osób trzecich, w szczególności gdy:
   • Wizytówka zawiera treści powszechnie uznane za obraźliwe, noszące znamiona nieuczciwej konkurencji, naruszające prawa autorskie innych osób,
   • Wizytówka szkodzi wizerunkowi Serwisu,
   • Wizytówka wprowadza w błąd,
  2. dokonania korekty Wizytówki dostosowując ją do standardów Serwisu wraz z wykonywaniem praw zależnych do treści umieszczonych w Wizytówce,
  3. przeniesienia Wizytówki do prawidłowej kategorii,
  4. czasowego, częściowego lub całkowitego ograniczenia dostępu do Serwisu w celu dokonania konserwacji lub z powodu instalacji nowych funkcjonalności.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. treści i materiały zamieszczone przez Użytkowników lub Obiekty w Serwisie, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność oraz za szkody powstałe w wyniku podania treści nieprawdziwych czy niepełnych,
  2. nieprawidłowe wykonanie bądź niewykonanie umów, które zostały zawarte pomiędzy Użytkownikami a Obiektami na podstawie treści umieszczonych w Wizytówce,
  3. wszelkie zmiany na koncie lub utratę danych, jeżeli nie nastąpiło to z winy Serwisu,
  4. wszelkie zmiany w Koncie i/lub Wizytówce lub utratę danych, jeżeli nastąpiło to w wyniku działania siły wyższej, awarii lub ingerencji osób trzecich,
  5. utracone korzyści spowodowane nieprawidłowym lub brakiem działania Serwisu,
  6. utracone przez Użytkownika korzyści,
  7. zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej, rozumianej jako okoliczności znajdującej się poza praktyczną kontrolą Serwisu, awariami lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich,
  8. nieautoryzowane użycie przez osoby trzecie zamieszczonych przez Użytkownika treści i materiałów,
  9. za utratę, zmianę lub nieuprawnione użycie danych lub materiałów umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie, w szczególności w ramach Konta, spowodowane siłą wyższą, awarią lub nieuprawnionym dostępem osób trzecich, które uzyskały dostęp bez świadomego udziału Administratora.
 9. Administrator nie bierze odpowiedzialności oraz udziału w umowach zawieranych przez Użytkowników Serwisu z Obiektami.
 10. Korzystanie z Serwisu, w tym utworzenie Konta oraz zamieszczenie Wizytówki w Serwisie, jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

 

Art. 4 Konto

 

 1. Rejestracja Konta w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna.
 2. Rejestracja Konta polega na poprawnym wypełnieniu wszystkich wymaganych pól formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronach Serwisu, w tym: adres email, login, hasło oraz aktywację Konta poprzez kliknięcie linku przesłanego z Serwisu w wiadomości email.
 3. Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, dopełni procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem Konta.
 4. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie wprowadzonych danych w celach informacyjnych, statystycznych, reklamacyjnych oraz publikacji tych informacji w mediach takich jak Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna, materiały promocyjne i reklamowe, przy czym Administrator nie zobowiązuje się do publikowania treści z Wizytówek w jakichkolwiek mediach.
 5. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na publikowanie jego Loginu, miejsca i czasu aktywności w Serwisie (np. przy Opiniach wyrażonych przez Użytkownika).
 6. Założenie Konta nie wymaga od Użytkownika podania danych stanowiących dane osobowe w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883). W przypadku ich podania, dokonując rejestracji w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych zgodnie z Regulaminem oraz zgodnie z w/w Ustawą oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) oraz ich prezentację w Serwisie.
 7. Wprowadzone przez Użytkownika dane, (w tym dane osobowe jeśli zostaną wprowadzone) będą wykorzystywane dla potrzeb realizacji usług świadczonych z wykorzystaniem Serwisu.
 8. Każdy Użytkownik ma prawo do wglądu, korekty lub usunięcia swoich danych, w tym danych osobowych.
 9. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto.
 10. Konta nie używane (brak skutecznego logowania) przez okres dłuższy niż 12 miesięcy od ostatniego zalogowania, mogą zostać usunięte bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika.
 11. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika zasad Regulaminu, na Konto Użytkownika może zostać nałożona stała lub czasowa Blokada, a w sytuacji rażącego naruszenia Regulaminu Konto może zostać usunięte bez konieczności podania przyczyny i informowania o tym fakcie Użytkownika.
 12. W przypadku Blokady Konta Użytkownik nie ma prawa utworzyć kolejnego bez pisemnego zezwolenia Administratora.
 13. Użytkownik może zażądać usunięcia swojego Konta. Po usunięciu nie ma możliwości przywrócenia Konta i niezbędna jest powtórna rejestracja.
 14. Administrator będzie domniemywał, że informacje i oświadczenia wysłane z adresu poczty elektronicznej podanej przez Użytkownika pochodzą od Użytkownika, oraz że czynności dokonane przez osobę zalogowaną w Serwisie, zostały dokonane przez Użytkownika.
 15. Administrator świadomie nie udostępni Loginu i Hasła Użytkownika osobom trzecim, o ile nie będzie wymagał tego odpowiedni przepis prawa. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki uzyskania przez osoby trzecie nieuprawnionego dostępu do Konta Użytkownika bez świadomego udziału Administratora.
 16. Za pomocą Konta każdy zalogowany Użytkownik może utworzyć Wizytówkę w Serwisie oraz wprowadzić i edytować swoje dane.

 

Art. 5 Wizytówka

 

 1. Zamieszczenie Wizytówki w Serwisie warunkuje wcześniejsze założenie Konta.
 2. Użytkownik zamieszcza, edytuje lub usuwa Wizytówkę, w tym treści i materiały, tylko i wyłącznie za pośrednictwem dostępnych w Serwisie formularzy.
 3. Założenie Konta i zamieszczenie Wizytówki w Serwisie Użytkownik może zlecić obsłudze Serwisu. Użytkownik, celem weryfikacji otrzyma wgląd do projektu Wizytówki oraz dane dostępowe. Od tego momentu ma czas na zgłoszenie ewentualnych zastrzeżeń, a jeśli takich nie będzie do 5 dni Użytkownik staje się właścicielem Konta i ponosi pełną odpowiedzialność za Konto i Wizytówkę, w tym treści i materiały w niej zamieszczane.
 4. Przeglądanie Wizytówek w Serwisie przez Internautów oraz Użytkowników jest bezpłatne.
 5. Posiadanie Wizytówki uprawnia Użytkowników do:
  1. prezentowania informacji w formie multimedialnej wizytówki, w tym:
   • nazwa klubu/drużyny piłkarskiej,
   • herb klubu/drużyny piłkarskiej (grafika),
   • poziom rozgrywkowy drużyny,
   • imię i nazwisko osoby kontaktowej,
   • funkcja osoby kontaktowej ,
   • nr telefonu osoby kontaktowej,
   • adres email osoby kontaktowej,
  2. edytowania informacji zamieszczonych w Wizytówce,
  3. aktualizacji informacji zamieszczonych w Wizytówce,
  4. korzystania z „Mapy sparingów”, w tym:
   • dodawania propozycji rozegrania sparingu, w tym określenie:
    • miejsca rozegrania sparingu,
    • terminu rozegrania sparingu,
    • preferowanego poziomu rozgrywkowego sparingpartnera,
   • kontaktu z innymi klubami/drużynami piłkarskimi za pomocą Serwisu (szablon zapytania),
  5. korzystania ze „Schowka”, w tym zachowania wyszukanych Obiektów w archiwum,
  6. korzystania z „Porównywarki Obiektów”,
  7. bezpośredniej komunikacji z innymi Użytkownikami lub Obiektami z poziomu Serwisu,
  8. dodawania Opinii o Obiektach.
 6. Posiadanie Wizytówki zobowiązuje Użytkownika do podawania prawdziwych, rzetelnych, aktualnych informacji o Użytkowniku.
 7. Użytkownik odpowiada za publikowane przez siebie treści i materiały oraz oświadcza, że posiada wszelkie prawa i zgody w zakresie użytych treści i materiałów, w szczególności materiałów foto-video oraz że są one zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają Regulaminu, obowiązującego prawa, dobrych obyczajów oraz praw osób trzecich.
 8. Użytkownik może posiadać 1 i więcej Wizytówek, z zastrzeżeniem, że ten sam klub/drużyna piłkarska może posiadać wyłącznie jedna Wizytówkę.
 9. Zamieszczone w Serwisie Wizytówki nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa i są prezentowane wyłącznie w celach informacyjnych.

 

Art. 6 Prawa autorskie

 

 1. Użytkownik zamieszczając jakiekolwiek treści w Serwisie oświadcza, że:
  1. jest przedsiębiorcą bądź osobą prawna lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, ale mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania,
  2. posiada majątkowe prawa autorskie lub prawa wynikające z odpowiedniej licencji, pozwalające na opublikowanie tych treści w Serwisie i ich publiczne udostępnienie w ten sposób,
  3. zamieszczone i udostępnione przez niego treści w Serwisie nie naruszają praw osób trzecich,
  4. udziela Administratorowi niewyłącznej, nieodpłatnej, zbywalnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie z utworów i innych treści umieszczonych w Serwisie na następujących polach eksploatacji:
   • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu i innych treści - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu i innych treści, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
   • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór i inne treści utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
   • w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt ii - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu i innych treści w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w Internecie,
  5. przenosi na Administratora prawa zależne do utworów i innych treści umieszczonych w Serwisie, w tym prawo do opracowania wprowadzonych przez Użytkownika utworów i treści, tłumaczenia ich na obce języki tekstów, czy korekty,
  6. Administrator jest uprawniony do udzielania dalszych licencji i przenoszenia praw, które uzyskał od Użytkownika. Użytkownik nie będzie sobie rościł z tego tytułu żadnych praw, w tym prawa do wynagrodzenia.
 2. Z tytułu udzielenia Administratorowi licencji i praw zależnych Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie.
 3. Treści zamieszczone przez Użytkownika w Wizytówce mogą być poddane akceptacji przez Administratora Serwisu. Administrator ma prawo nie zamieścić lub usunąć treści umieszczone przez Użytkownika w Serwisie bez konieczności podawania przyczyny, w szczególności gdy naruszają postanowienia Regulaminu, przepisy prawa, dobre obyczaje lub prawa osób trzecich.
 4. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych w Serwisie utworów, informacji czy jakichkolwiek innych treści. Ryzyko oraz ewentualną odpowiedzialność w powyższym zakresie ponosi Użytkownik.

 

Art. 7 Opinie o Obiekcie

 

 1. Opinie o Obiekcie może dodawać tylko i wyłącznie Użytkownik Serwisu.
 2. Użytkownik może:
  1. wyrażać Opinie o Obiekcie za pomocą Gwiazdek w skali od 1 do 5 wraz z komentarzem,
  2. wyrażać Opinię wyłącznie w oparciu o własne doświadczenia związane z korzystaniem z usług danego Obiektu w konkretnym terminie.
 3. Administrator ma prawo do zablokowania lub usunięcia Opinii, Konta lub Wizytówki Użytkownika umieszczającego Opinie naruszające postanowienia Regulaminu, przepisy prawa, prawa osób trzecich lub wobec którego zachodzi podejrzenie o nierzetelne wyrażanie Opinii i nie ma obowiązku informowania o tym fakcie Użytkownika.
 4. Administrator ma wyłączne prawo do publikacji, autoryzacji, moderowania, modyfikacji oraz anulowania wyrażonych Opinii.
 5. Zabrania się:
  1. wpływania na średnią ocen Obiektu poprzez nagminne wyrażanie negatywnych lub pozytywnych Opinii,
  2. wyrażania Opinii przez Użytkowników, co do których może zachodzić podejrzenie o nierzetelność oceny, w szczególności związanych z Obiektami ocenianymi lub konkurencyjnymi,
  3. używania programów wspomagających wyrażanie Opinii.
 6. Komentarz dotyczący Obiektu powinien:
  1. zawierać łącznie nie więcej niż 300 znaków,
  2. zawierać wyłącznie merytoryczne spostrzeżenia i opinie w odniesieniu do Obiektu i związanych z nim usług.
 7. Opinia dotycząca Obiektu nie może:
  1. zawierać treści niedozwolonych, w tym przede wszystkim wskazanych w postanowieniach Regulaminu,
  2. zawierać treści niezwiązanych z merytoryczną oceną Obiektu.
 8. Opinie wyrażają opinię wyłącznie Użytkownika. Opinie umieszczane w Serwisie w żaden sposób nie pochodzą od Administratora ani nie stanowią odzwierciedlenia jego poglądów i opinii. Za treść opinii odpowiedzialność ponosi wyłącznie Użytkownik umieszczający opinię w Serwisie.
 9. Dodając opinię Użytkownik oświadcza, że opinia jest oparta na jego własnych doświadczeniach i przedstawia jego rzeczywiste zdanie na temat ocenianego Obiektu. Potwierdza również, że nie ma powiązań osobistych ani służbowych z tym Obiektem ani jego właścicielem lub operatorem jak również obiektem konkurencyjnym ani jego właścicielem lub operatorem oraz że nie czerpie korzyści finansowych ani żadnych innych w związku z napisaniem przedmiotowej opinii. Przyjmuje również do wiadomości fakt, że Administrator nie toleruje opinii naruszających Regulamin i w przypadku ich ujawnienia, a w szczególności opinii, których treść może naruszać przepisy prawa, Administrator poza środkami wskazanymi w Regulaminie może skorzystać ze środków przewidzianych odpowiednimi przepisami.
 10. Obiekt uprawniony jest do zablokowania możliwości wyrażania Opinii o Obiekcie. W takim przypadku opisowi Obiektu towarzyszyć będzie informacja o zablokowaniu tych możliwości przez Obiekt a Użytkownicy nie będą mogli wyrażać Opinii dotyczących tego Obiektu w okresie trwania blokady. Wszystkie Opinie wyrażone przed zablokowaniem pozostaną niewidoczne w Serwisie przez cały czas trwania blokady i staną się ponownie widoczne po jej zniesieniu.
 11. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści i materiały umieszczone w Serwisie, w szczególności dotyczące Obiektów i Opinii. Informacje dotyczące Obiektów pochodzą od osób reprezentujących te Obiekty (operatorzy/właściciele) oraz ze źródeł powszechnie dostępnych. Administrator weryfikuje informacje budzące szczególne wątpliwości, jednakże nie jest do tego zobowiązany i nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
 12. Cenniki i inne informacje dotyczące warunków handlowych oferowanych przez Obiekty nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 

Art. 8 Baza danych

 

Wyłączne prawo do bazy danych obiektów: gastronomicznych, noclegowych oraz treningowych, bazy danych klubów piłkarskich oraz innych baz danych udostępnianych za pośrednictwem Serwisu przysługuje Administratorowi. Bazy danych podlegają ochronie określonej w Ustawie z 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1402) oraz w Ustawie z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83). Użytkownicy Serwisu uprawnieni są do normalnego korzystania z bazy danych na użytek własny oraz pobierania nieistotnej, co do jakości lub ilości, części jej zawartości. Użytkownicy Serwisu uprawnieni są do wyszukiwania, za pomocą wyszukiwarek udostępnionych w ramach Serwisu, poszczególnych elementów bazy danych, oraz następnie ich kopiowania na potrzeby własne. Nie jest dozwolone powtarzające się i systematyczne pobieranie lub wtórne wykorzystanie sprzeczne z normalnym korzystaniem i powodujące nieusprawiedliwione naruszenie słusznych interesów producenta bazy danych – Administratora. Nie jest dozwolone kopiowanie fragmentów bazy danych wykraczających poza normalny użytek osobisty lub wskazujące na zamiar nieuprawnionego wtórnego ich wykorzystania. Nie jest dozwolone korzystanie z „robotów” ani jakichkolwiek programów automatycznie wyszukujących lub kopiujących elementy bazy danych. Osoba pobierająca dane lub wtórnie wykorzystująca w całości lub w istotnej, co do jakości lub ilości, części bazy danych w celu osiągnięcia korzyści majątkowych bez uprawnienia podlega karze grzywny. Ponadto, niezależnie od tego Administratorowi przysługuje prawo do żądania zaniechania naruszenia, naprawienia jego skutków, zapłaty odszkodowania oraz wydania uzyskanych przez naruszającego korzyści. Nieuprawnione wykorzystanie bazy danych lub jej fragmentów w działalności gospodarczej może również stanowić naruszenie innych stosownych przepisów. W przypadku zamiaru wykorzystania bazy danych lub jej istotnych fragmentów w zakresie wykraczającym poza uprawniony użytek własny, prosimy o kontakt z Administratorem w celu ewentualnego uzyskania indywidualnej zgody.

 

Art. 9 Polityka prywatności

 

 1. Serwis wykorzystuje pliki cookies oraz podobne technologie instalowane w przeglądarce Użytkownika.
 2. Ograniczenie lub odmowa stosowania plików cookies może wiązać się z nieprawidłowym działaniem niektórych usług Serwisu lub całkowitym brakiem dostępu do Serwisu.
 3. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Serwis.
 5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu, w tym dostosowania zawartości do indywidualnych preferencji oraz potrzeb Użytkownika,
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  3. utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 6. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 7. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu,
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu,
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 8. Przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies, w tym blokować automatyczną obsługę plików lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z Serwisem partnerów handlowych.

 

Art. 10 Postanowienia końcowe

 

 1. Wszystkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne, multimedialne, inne elementy strony WWW Serwisu, w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript podlegają ochronie prawnej pod kątem praw autorskich i przysługują Administratorowi.
 2. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób i zakresie, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek osobom trzecim bez istnienia podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.
 3. Administrator dołoży starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły i bez zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej, awariami lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za "kradzieże Kont" dokonywane przez osoby trzecie, a także za pobieranie fotografii z Serwisu i umieszczanie ich w innych serwisach lub wykorzystywanie w inny sposób przez osoby trzecie, gdyż Administrator nie ma możliwości zablokowania kopiowania fotografii i innych materiałów z Serwisu.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.
 7. Administrator nie gwarantuje właściwego działania Serwisu przy użyciu sprzętu komputerowego, łączy oraz oprogramowania używanych przez Użytkownika, oraz nie ponosi odpowiedzialności za wpływ korzystania z Serwisu na taki sprzęt komputerowy, łącza oraz oprogramowanie, w tym utratę danych lub inne szkody.
 8. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie; kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i materiałów foto-video umieszczonych w Serwisie, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z odpowiednich przepisów, w szczególności z Ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).
 9. Administrator zastrzega sobie możliwość wdrażania do Serwisu we wszelkich jego płaszczyznach, rozwiązań funkcjonalnych, identyfikacyjnych lub innych, które okażą się odpowiednie do przedmiotu lub uwarunkowań technicznych Serwisu, w związku z możliwościami występowania zachowań lub zdarzeń niepożądanych bądź zagrażających prawom lub interesom Użytkowników, Administratora albo uzasadnionym interesom osób trzecich. W szczególności Administrator zastrzega sobie prawo do oznaczania różnymi metodami i cechami materiałów przekazywanych do Serwisu przez Użytkowników, dla wykazywania ich pochodzenia z Serwisu, co ma na celu przeciwdziałanie wykorzystywaniu tych materiałów w sposób niezgodny z wolą Użytkowników przez osoby do tego nieupoważnione. Każdy Użytkownik może zwrócić się do Administratora o zaniechanie stosowania takich rozwiązań w stosunku do materiałów od niego pochodzących, a Administrator będzie mógł odmówić temu żądaniu jedynie w przypadkach, gdy mogłoby to naruszać uzasadniony interes Administratora lub osób trzecich.
 10. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez konieczności uzyskania zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników.
 11. Wszelkie uwagi, zapytania, informacje odnośnie Serwisu mogą być kierowane do Administratora pod adres e-mail [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres Grzegorz Górski Biz, ul. Kosmiczna 35/3, 40-467 Katowice.

 

Art. 11 Regulamin

 

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, publikując nową wersję Regulaminu na stronie www.footballcode.eu ze wskazaniem daty wejścia w życie Regulaminu.
 2. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, Użytkownik może poinformować o tym Administratora, co spowoduje likwidację Konta i Wizytówki Użytkownika.
 3. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienia Regulaminu zostaną uznane za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, nie wpływa to w jakikolwiek sposób na ważność, skuteczność i wykonalność pozostałych postanowień Regulaminu.
 4. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Administratora zgodnie z prawem polskim.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 15.05.2015 r.