Wymogi infrastrukturalne cz. 2 Wymogi infrastrukturalne cz. 2

Wymogi infrastrukturalne obiektów piłkarskich w niższych ligach – cz. 2

Wymogi infrastrukturalne obiektów w ramach rozgrywek piłkarskich niższych lig – określone zapisami podręczników licencyjnych Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Obiekty piłkarskie w Polsce niezależnie od daty oddania do użytku, oprócz – co oczywiste – konieczności spełniania określonych prawem powszechnym przepisów (prawo budowlane, bezpieczeństwo pożarowe, przepisy sanitarne, itp.), celem dopuszczenia do rozgrywek piłkarskich sygnowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej (trzy najwyższe klasy rozgrywkowe), lub wojewódzkie Związki Piłki Nożne (czwarty poziom rozgrywkowy i niższe) winny spełniać określone zapisami stosownych podręczników przepisy piłkarskiej centrali nadającej ton w niniejszym zakresie wszystkim poziomom piłkarskiej rywalizacji w Polsce.

Pole gry

Kryterium infrastrukturalnej na poziomie wymagalności „A” – winno posiadać nawierzchnię naturalną, sztuczną (obowiązkowo w kolorze zielonym) lub coraz bardziej popularną – hybrydową. W zależności od poziomu rozgrywkowego dopuszcza się różne wymagania minimalne w zakresie wymiarów (wymogi dla najwyższej klasy rozgrywkowej to dokładne wymiary boiska: długość 105m, szerokość 68m):

 • 3. liga: długość 100 – 105m, szerokość 64m – 68m,
 • 4. liga: długość 100 – 105m, szerokość 60 – 68m,
 • klasa okręgowa: długość 100 – 105m, szerokość 55 – 68m,
 • klasa A: długość 95 – 105m, szerokość 55 – 68m,
 • klasa B: długość 90 – 105m, szerokość 45 – 68m.

Pobocze głównego pola gry winno posiadać również wskazany powyżej typ nawierzchni i obszarowo zapewniać 3m za linią boczną oraz 5m za linia bramkową boiska. Nierzadko występujące na obiektach piłkarskich elementy lekkoatletyczne, a w szczególności bieżnia winna również spełniać wymogi zdania poprzedniego, a okalające ją krawężniki muszą być wykonane w bezpiecznej technologii lub zabezpieczone tak, aby gwarantować wysoki stopień bezpieczeństwa dla sportowców.

Minimum określone przepisami:

 1. wyznaczenie boiska piłkarskiego o wymiarach: długość 90-105m, szerokość 45-68m (w zależności od poziomu rozgrywkowego),
 2. zapewnienie pobocza: 3m za linią boczną, 5m za linią bramkową.

W przypadku obiektu piłkarsko-lekkoatletycznego zapewnienie mat celem pokrycia bieżni lekkoatletycznej w ramach 3m obszaru od linii bocznej boiska.

Dobra praktyka

Widownia

Wskazany obszar pola gry winien być odgrodzony od widowni ogrodzeniem o minimalnej wysokości 1,2m dla poziomu rozgrywkowego 3. ligi, 4. ligi, klasy okręgowej. Występujące w obszarze pola gry elementy jak słupki odciągów bramek, czy piłkochwyty winny być w odległości 3m za linią boczną i 5m za linią końcową boiska, a w przypadku niemożności zapewnienia w/w dystansów należy je odpowiednio zabezpieczyć.

Dostęp do obszaru pola gry dla zawodników i sędziów winien być odpowiednio zabezpieczony od strefy udostępnionej dla publiczności (wymagalność „B”). Do obszaru pola gry – co jest wymagalnością „A” – należy zapewnić dojazd dla służb ratunkowych: pogotowie, policja, straż pożarna.

Minimum określone przepisami:

 1. ogrodzenie o wysokości minimum 1,2m oddzielające obszar pola gry od widowni,
 2. zapewnienie dojazdu do obszaru pola gry dla służb ratunkowych.

Ławki rezerwowych

Ławki w obszarze pola gry to nie tylko obowiązek posiadania zadaszonych miejsc dla rezerwowych zdolnych pomieścić od 8 dla klasy B do minimum 13 zawodników dla poziomu rozgrywkowego 3. ligi (dla ławek nie posiadających indywidualnych miejsc siedzących przyjmuje się szerokość 50 cm na 1 osobę), ale też dysponowanie oznakowanym (tablica z białym krzyżem na zielonym tle) stanowiska dla minimum dwóch noszowych. Nadmienia się, iż pełniący funkcję noszowych muszą być wyposażeni w zielone koszulki z białym krzyżem oraz nosze z usztywnieniem.

Minimum określone przepisami:

 1. ławki rezerwowych z zapewnieniem miejsc dla zawodników oraz sztabu szkoleniowego w ilości 8 – 16 miejsc (w zależności od poziomu rozgrywkowego),
 2. wyznaczenie stanowiska noszowych z zapewnieniem dwóch osób funkcyjnych wyposażonych w nosze z usztywnieniem.

Szatnie

Szatnie dla drużyn oraz sędziów to kryterium infrastrukturalne o wymagalności kategorii „A”. Szatnie dla drużyn winny być przede wszystkim o takim samym standardzie. W każdej z nich muszą się znajdować minimum: miejsca do siedzenia dla 20 osób, 3 prysznice, 1 toaleta oraz tablica do prezentacji taktyki. Zaleceniem jest powierzchnia szatni nie mniejsza niż 25m2.

Szatnia dla sędziów z kolei winna znajdować się w pobliżu szatni drużyn, a jej minimalne wyposażenie to stół i miejsca do siedzenia dla 4 osób, wieszaki dla analogicznej liczby osób, 1 prysznic w obszarze szatni lub jej bezpośrednim sąsiedztwie oraz 1 toaleta w szatni lub jej bezpośrednim sąsiedztwie. Istotnym jest oznakowanie pomieszczeń funkcyjnych, w tym minimum: „szatnia” gospodarzy”, „szatnia gości”, „szatnia sędziów”, „obserwator/delegat meczowy”, „toalety”.

Minimum określone przepisami:

 1. zapewnienie szatni o podobnym standardzie dla drużyn z minimalną ilością 20 miejsc, wyposażonych w 3 prysznice, 1 toaletę oraz tablice do prezentacji taktyki,
 2. zapewnienie szatni dla sędziów, która przystosowana jest do przyjęcia 4 osób, z minimalnym wyposażeniem w postaci 1 natrysku oraz 1 toalety w szatni lub jej bezpośrednim sąsiedztwie,
 3. oznakowanie pomieszczeń funkcyjnych.

Dobra praktyka

Minimum 1 stół do masażu w szatniach drużyn
Lodówki w szatniach drużyn
Maty antypoślizgowe na drodze dojścia szatnia – boisko
Oznakowanie dróg dojścia do pomieszczeń funkcyjnych

Dobra praktyka

System nagłośnienia

Obowiązkowy jako kryterium „A” na poziomie 3. i 4. ligi piłkarskiej, w niższych ligach standardy w ramach niniejszego kryterium ustalają poszczególne wojewódzkie Związki Piłki Nożnej – to element infrastruktury stadionowej mający wpływ w pierwszej kolejności na bezpieczeństwo (komunikaty organizacyjne), ale też pełniący rolę w zakresie uzupełnienia widowiska sportowego (odtwarzanie utworów muzycznych, komunikaty sponsorskie, itp.). Podstawowym wymogiem w ramach zapewnienia systemu nagłośnienia jest dobra słyszalność w każdej części stadionu.

Minimum określone przepisami:

 1. zapewnienie systemu nagłośnienia dobrze słyszalnego w każdej części stadionu.

System oświetlenia

Kryterium dotyczy wydarzeń z dobrowolną decyzją w zakresie rozgrywania zawodów sportowych z wykorzystaniem oświetlenia sztucznego – w takim przypadku obligatoryjnie musi spełniać warunek minimalnego poziomu natężenia oświetlenia o wartości nie mniejszej niż 500 lx. Klub jest zobowiązany do przedłożenia aktualnych protokołów pomiarów, z zastrzeżeniem, iż pomiary są ważne przez okres dwóch lat od daty ich wykonania.

Minimum określone przepisami:

 1. system oświetlenia zapewniający poziom natężenia o wartości nie mniejszej niż 500 lx.

Parkingi

Istotny element z punktu widzenia uczestników wydarzenia – to obowiązkowe kryterium z poziomem wymagalności „B”. Dla osób funkcyjnych winno być wydzielonych 10 miejsc parkingowych oraz 1 miejsce dla autokaru drużyny gości dla poziomu 3. ligi piłkarskiej.

Minimum określone przepisami:

 1. wyznaczenie miejsc parkingowych dla oficjeli oraz osób funkcyjnych

Wydzielenie miejsc parkingowych w pobliżu wejść do budynku klubowego/szatni.
Odseparowanie miejsc parkingowych od stref ogólnodostępnych dla widzów.

Dobra praktyka

Infrastruktura sanitarna

Każdy obiekt musi być wyposażony w odpowiednią ilość toalet dedykowanych dla obu płci. Ilość toalet jest proporcjonalna do ilości miejsc udostępnionych dla widzów i zgodnie z zapisami podręcznika winna wynosić 3 stałe toalety dla mężczyzn oraz 1 stałą toaletę dla kobiet na każde 1000 udostępnianych miejsc.

Minimum określone przepisami:

 1. na każde 1000 miejsc udostępnienie 3 toalet dla mężczyzna oraz 1 toalety dla kobiet,
 2. dedykowana toaleta w pobliżu sektora gości w sytuacji obecności zorganizowanej grupy kibiców gości.

Zapewnienie urządzeń z bieżącą wodą

Dobra praktyka

Ogrodzenie

Kryterium obowiązkowym o wymagalności „B” jest posiadanie przez obiekt ogrodzenia zewnętrznego o wysokości minimum 1,8m, które zapobieży niekontrolowanemu wejściu na teren wydarzenia. W celu kontroli ruchu obiekt winien być wyposażony w bramy i furtki dla kibiców. W przypadku dystrybucji wejściówek kasy winny być wyraźnie oznakowane. Punkty depozytowe mogą posiadać postać stałą lub mobilną.

Minimum określone przepisami:

 1. posiadanie trwałego ogrodzenia zewnętrznego.

Media i prasa

Dobrą praktyką w ramach meczów piłki nożnej organizowanych w ramach rozgrywek niższych lig jest zapewnienie odpowiedniego wyposażenia dla przedstawicieli mediów, w tym położonych centralnie minimum pięciu stanowisk wyposażonych w pulpity z przyłączem elektrycznym, sali konferencyjnej z miejscami siedzącymi oraz kamizelek „FOTO” dla fotoreporterów, wykonujących swe obowiązki podczas meczu 3. ligi piłkarskiej.

Minimum 5 stanowisk dla przedstawicieli prasy.
Sala konferencyjna przystosowana do pracy 10 osób.
Zapewnienie koszulek „FOTO”.

Dobra praktyka

Gastronomia

Kolejną dobrą praktyką o nieobowiązkowym charakterze wymagalności jest posiadanie stoisk gastronomicznych w ilości minimum dwóch, w tym 1 stoisko dedykowane kibicom gospodarzy, 1 stoisko dedykowane zorganizowanej grupie kibiców gości.

Zapewnienie 1 stanowiska gastronomicznego dla kibiców gospodarzy oraz 1 stanowiska gastronomicznego dla zorganizowanej grupy kibiców gości.

Dobra praktyka

Monitoring

W zakresie bezpieczeństwa widowiska sportowego elementem generalnie nieobowiązkowym jest posiadanie monitoringu wizyjnego. Obligatoryjnie w przypadku meczów piłki nożnej podwyższonego ryzyka obowiązek użytkowania monitoringu wynika z Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. W nawiązaniu do zapisów wspomnianej Ustawy obowiązek rejestracji obrazu i dźwięku spoczywa również na organizatorach imprez piłkarskich, które odbywają się na obiektach wpisanych do wykazu stadionów, obiektów lub terenów właściwego administracyjnie wojewody, na których utrwalanie przebiegu imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk jest obowiązkowe.

Instalacja kamer dla zapewnienia dozoru w ramach przeprowadzanego na obiekcie widowiska sportowego, z możliwością utrwalania obrazu i dźwięku.

Dobra praktyka

Podsumowanie

Wymogi infrastrukturalne obiektów wykorzystywanych w ramach rozgrywek piłkarskich niższych lig – określone stosownymi zapisami podręczników licencyjnych Polskiego Związku Piłki Nożnej – to permanentne dążenie odpowiedzialnych za rozwój piłki nożnej w Polsce podmiotów do zwiększenia komfortu wszystkich uczestników meczów piłki nożnej: zawodników, widzów, osób funkcyjnych. Świadome celu środowisko piłkarskie winno być otwarte na zmiany. Stagnacja i byle jakość w każdym obszarze w dłuższej perspektywie okaże się błędem. Dlatego też mając na uwadze zapewnienie minimalnych wymagań infrastrukturalnych dziś, patrzmy dalej, tak aby aktualnie dobre praktyki, już wkrótce stały się standardem na naszych stadionach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *